Advertisement

Misja i wizja przedszkola.

Misja przedszkola

„Dzieci są podróżnikami odkrywającymi nieznane kontynenty.
Każdy dzień jest nową przygodą”

(Bruno Ferrero)

Misją przedszkola jest tworzenie przedszkola przyjaznego dzieciom i rodzicom oraz dbanie o wszechstronny rozwój każdego dziecka.

1.Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze radości, akceptacji i bezpieczeństwa.
2.Wspomaga i ukierunkowuje rozwój dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i indywidualnymi możliwościami rozwojowymi.
3.Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
4.Przygotowuje do podjęcia z sukcesem nauki szkolnej przez dzieci.
5.Promuje zdrowie, wdraża do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.
6.Poprzez zabawę i współczesne tendencje w pedagogice dzieci zdobędą umiejętność rozwiązywania konfliktów, pokonywania trudności i niepowodzeń.
7.W przedszkolu przestrzegane są zasady wynikające z Konwencji Praw Dziecka.

MISJĘ PRZEDSZKOLA realizujemy poprzez:

- Stałe doskonalenie kadry pedagogicznej;
- Nowoczesne projekty edukacyjne;
- Aktywną współpracę z rodzicami;
- Organizację zajęć dla rozwoju zainteresowań i talentów dzieci,
- Właściwe wyposażenie bazy przedszkolnej
- Monitorowanie pracy przedszkola.

Wizja przedszkola

Przedszkole jest placówką otwartą, bezpieczną i przyjazną dla dzieci oraz ich rodziców. Pragniemy wychować dziecko jako człowieka twórczego, nastawionego na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości, promować wychowanie przedszkolne w środowisku lokalnym, kultywować tradycję i wychowanie regionalne, a także doskonalić rozwój zawodowy i osobowość każdego nauczyciela.

1.Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego podmiotowość, prawa oraz wszechstronny rozwój osobowości.
2. Przedszkole zapewnia opiekę i wspomaga rozwój w bezpiecznym i zdrowym środowisku.
3.Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
4.Przedszkole posiada kompetentną, zaangażowaną z nowatorskim podejściem do edukacji dzieci w wieku przedszkolnym kadrę pedagogiczną.
5.Wszyscy pracownicy przedszkola przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
6.Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom.
7.Naszych wychowanków cechuje śmiała, otwarta i twórcza postawa wobec ludzi i otaczającego świata.
8.Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
9.Przedszkole zapewnia pomoc psychologiczno – pedagogiczną i inną specjalistyczną dla dzieci i ich rodziców.

Dziecko w naszym przedszkolu:

•czuje się bezpieczne, jest optymistyczne, wesołe, otwarte,
•jest ufne w stosunku do nauczycieli,
•ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces,
•jest ciekawe poznawczo i aktywne twórczo, kreatywne, chętnie podejmuje nowe wyzwania,
•uczy się dostrzegać swoje mocne strony, buduje pozytywny obraz samego siebie,
•uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi, współpracować z nimi,
•jest świadome zagrożeń,
•poznaje swoje prawa i obowiązki,
•osiąga dojrzałość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą z powodzeniem rozpoczęcie nauki w szkole.

Rodzice w naszym przedszkolu:

•otrzymują rzetelną i obiektywną informację o postępach i niepowodzeniach dziecka,
•współpracują z nauczycielami,
•otrzymują pomoc specjalistów,
•wyrażają swoją opinię i oceniają pracę przedszkola,
•aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola,
•są partnerami w tworzeniu klimatu oraz działalności dydaktycznej przedszkola.

Przedszkolowo.pl logo